رادیاتور نیروگاهی

 این روزها با توجه به اهمیت ذخیره انرژی و جلوگیری از اتلاف 30% برق در سیتم های تولید برق متمرکز، نیروگاه های تولید برق پراکنده و همزمان CHP و CCHP رو به فزونی بوده، که بخشی از این سیستم، شامل خنک کننده می شود که تهویه دماوندبا اهم گرفتن این موضوع و ایفا نقش در بهینه سازی انرژی کشور، هر چند مختصر اقدام به طراحی و ساخت انواع خنک کننده-های نیروگاهی در همه ظرفیت ها کرده.

TOP